Innowasiýa

Türkmenistanda hususy telekeçiligiň ösmegi bilen, telekeçileriň daşary ýurt bazarlaryna ýerli önümlerini hödürlemeklik we olary özleşdirmek islegi artýar. Önümleri​ daşary ýurt...

Bazar

Kärhanalar we telekeçiler öz esasy işini ýöretmek üçin goşmaça ýene-de birnäçe artykmaç iş alyp barmaly bolýarlar. Esasy işi önüm çykarmak...

Innowasiýa

Dünýä ýüzünde, ýylda gök önümiň millionlarça tonna galyndylary artýar. Galyndylary zaýalaman ulanyp bolýar. Şu nukdaý nazardan, dünýäniň käbir laboratoriýalarynyň bilermenlerinde, galyndylardan gurluşyk...

Innowasiýa

Häzirki wagtda, Türkmenistanda iş ýerlerinde internet bolmaýan ofis işgärleri ýok bolsa gerek. Her dürli ugurlarda işleýän işgärler üçin, belki olaryň...

Innowasiýa

Startap iňlisçede “startup”, başlamak täze açylýan biznes proýektler üçin ulanylýan adalga. Startaplar - taýýar bir biznes ideýa bolup, olary ösdürmek...

Bazar

Käşir dünýädäki ykdysady taýdan iň möhüm bolan on sany ekinleriň hataryna girýär. 1997-nji ýyla çenli iň köp käşir ösdürýän Ýewropa...

Innowasiýa

Dünýäde ekologiýa taýdan arassa iýmitlere bolan talaplaryň artmagy, iýmit öndürijilerini bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, dürli usullary barlap görmeli bolýar. Fransiýaly...

Bazar

Her bir amala aşyrylýan iş göwrümi we görnüşi bilen bir-birinden tapawutly bolany üçin, biznes planyň anyk we kesgitli bir görnüşi...

Innowasiýa

Galyndylar - hapalar gaýtadan ulanylmaýan galyndylara, ýagny himiki galyndylara simap, floresan lampalar we ş.m; 30 ýyldan soň çüýreýän nebit senagatynyň...

Innowasiýa

Ykdysadyýetde köplenç talap bar bolsa teklip hem döreýär. Şunuň ýaly bäsdeşlik elbetde marketing boýunça hünärmenleri, ýöne marketing hem däl, internet...