Bazar

Kärhanalar we telekeçiler öz esasy işini ýöretmek üçin goşmaça ýene-de birnäçe artykmaç iş alyp barmaly bolýarlar. Esasy işi önüm çykarmak...

Bazar

Käşir dünýädäki ykdysady taýdan iň möhüm bolan on sany ekinleriň hataryna girýär. 1997-nji ýyla çenli iň köp käşir ösdürýän Ýewropa...

Bazar

Her bir amala aşyrylýan iş göwrümi we görnüşi bilen bir-birinden tapawutly bolany üçin, biznes planyň anyk we kesgitli bir görnüşi...

Bazar

Badamjanyň watany Gündogar Aziýa - Hindistan we Birma​ hasaplanýar. Bu gök önüm bütin dünýäde gowy görülip we dürli ýurtlaryň aşhanasynda...

Bazar

Ýeralma çörekden soň iň köp sarp edilen iýmitleriň hataryna girýär. Naharlaryň hemmesine diýen ýaly goşulýar. Ýeralmanyň watany Günorta Amerika. Ol...

Bazar

Öz işi bolanlar bazaryň ýagdaýyna hemişe gözegçilik edýärler, bazardaky möwsümleýin üýtgemeler harytlary ýa-da hyzmatlary ýerlemekde has hem amatly ýagdaýy döredip bilýär....

Bazar

Söwda-satyk işlerini, ylaýtada eksport işlerini halkara derejede alyp barmak aňsat iş däl. Her nähili bolsa-da, internet ulgamynyň ösmegi bu ugurda...

Bazar

2019-njy ýylda, dünýäde eksport ediji esasy ýurtlar Meksika, Gollandiýa, Ispaniýa, Marokko, Türkiýe, Fransiýa, Kanada, Belgiýa ...we ş.m. 100 ýurdyň içinde...

Bazar

Tehnologiki ösüşiň netijesinde, ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy, pudaklaryň awtomatlaşdyrylmagy bilen köp hünärler zähmet bazaryndan çykarylýar. Mysal üçin, Türkmenistanda bankomatlaryň peýda bolmagy we...

Bazar

Dünýäde kofe bazarynyň dolanşygy birnäçe milliard ABŞ dollaryna barabar. Kofe dünýäde iň köp satylýan önümleriň biridir. Bu önümi eksport edýän...