Innowasiýa

Türkmenistanda hususy telekeçiligiň ösmegi bilen, telekeçileriň daşary ýurt bazarlaryna ýerli önümlerini hödürlemeklik we olary özleşdirmek islegi artýar. Önümleri​ daşary ýurt...

Innowasiýa

Dünýä ýüzünde, ýylda gök önümiň millionlarça tonna galyndylary artýar. Galyndylary zaýalaman ulanyp bolýar. Şu nukdaý nazardan, dünýäniň käbir laboratoriýalarynyň bilermenlerinde, galyndylardan gurluşyk...

Innowasiýa

Häzirki wagtda, Türkmenistanda iş ýerlerinde internet bolmaýan ofis işgärleri ýok bolsa gerek. Her dürli ugurlarda işleýän işgärler üçin, belki olaryň...

Innowasiýa

Startap iňlisçede “startup”, başlamak täze açylýan biznes proýektler üçin ulanylýan adalga. Startaplar - taýýar bir biznes ideýa bolup, olary ösdürmek...

Innowasiýa

Dünýäde ekologiýa taýdan arassa iýmitlere bolan talaplaryň artmagy, iýmit öndürijilerini bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, dürli usullary barlap görmeli bolýar. Fransiýaly...

Innowasiýa

Galyndylar - hapalar gaýtadan ulanylmaýan galyndylara, ýagny himiki galyndylara simap, floresan lampalar we ş.m; 30 ýyldan soň çüýreýän nebit senagatynyň...

Innowasiýa

Ykdysadyýetde köplenç talap bar bolsa teklip hem döreýär. Şunuň ýaly bäsdeşlik elbetde marketing boýunça hünärmenleri, ýöne marketing hem däl, internet...

Innowasiýa

Elbetde her bir adama aýratynlykda sapak bermegiň zerurlygy ýok. Biziň bu makalada gürrüň edýän temamyz halkara tejribesinde köpden bäri ulanylýar....

Innowasiýa

Çig mal hökmünde termoplastyň​ dürli görnüşleri ulanylýar: polietilen; PWH​ (poliwinilhlorid); polipropilen; polimetilmetakrilat​ (PET); ABS plastik; polistirol; polikarbonat. Gerekli çig mallaryň köp bölegi Türkmenistanda...

Innowasiýa

Bu gün bazarda hödürlenýän teklipleriň sany-sajagy ýok, käte ýoldaşyňy, kärdeşiňi ýa-da söýgüliňi nädip geň galdyryp biljegiň barada pikirlenmeli bolýaň. Doglan...