Biznes

Türkmenistanyň klimaty, özboluşly ýagtylyga we ýylylyga eýedir. Ýylyň dowamynda ortaça 10 -20 gün aýazly howa bolup, 230 -270 gaty sowuk...

Biznes

Süýt-gatyk gadymdan bäri halaýan iýmit önümlerindendir. Peýnir önümçiligi barada gürrüň etsek, egerde tagamy mazaly bolan naýbaşy peýniri öndürip bilsek bazarda biziň...

Biznes

Mesge ýagy - gündelik sarp edilýän iýmitleriň hataryna girýär, ol uly hem kiçi üçin peýdaly iýmit hasaplanýar. Umuman bazarda mesge...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Ýurdumyzda adamlaryň tiz tagamlara bolan islegleri barha artýar, sebäbi bişirmesi aňsat, tiz we elýeter,... Hödürlenýän pikir, ýarym fabrikat...

Biznes

Çörek önümleriniň önümçiligi maýa goýum talap edýän, emma adamlar tarapyndan gündelik sarp edilýän, şol bir wagta – da köp sanly...

Biznes

Guýma doňdurma - söwda ýerinde öndürilýän, tekerjikli enjamlarda satylýan önüm. Onuň taýýarlanyş tehnologiýasyny tejribesi bolmadyk islendik adam öwrenip biler:

Biznes

Köp ýurtlarda makaron önümleri ulanylşy boýunça ilkinji orunda durýan azyk önümleriniň hataryna girýär.

Biznes

Kruassan - fransuz dilinden “Ýarym aý” diýlip terjime edilen, ýagny şekili ýarym aýa meňzeş gatlanan hamyrdan bişirilen konditer önümidir. Onuň...

Biznes

Doňdurma – çagalaryň we ulularyň iň söýgüli tagamy. Eger-de siz biznesiň şu görnüşini ele almakçy bolsaňyz, onuň üstünlikli boljakdygyna şübhelenmäň,...

Biznes

Yssy howa şertlerinde arassalanan agyz suwuny öndürmeklik ýeterlik derejede girdeji getirip biljek iş görnüşleriniň biridir. Emma aňsat ýaly bolup görünse-de,...