Biznes

Ýagyş ýagan wagty ýanymyz bilen uly saýawany alyp çykanyňdan, üstübaşymyzy​ suwdan gorajak we jübä sygýan ýapynja bolsa kem bolmazdy. Bir...

Biznes

Türkmenistanda soňky on ýyllykda awtoulaglaryň sany artdy. Bir awtoulagyň pokryşkalary ortaça 5 ýyldan könelýär we çalyşmaklyk zerur bolýar. Ýönekeý hasap...

Biznes

Döwrebap dünýäde hajathana kagyzy ilkinji zerurlyklaryň biri hasaplanýar we bazarda mydama uly islegden peýdalanýar. 2020-nji ýylda hajathana dünýäde iň köp...

Biznes

Hemmämiziň bilşimiz ýaly trotuar plitkalary - köçeleri, geçelgeleri, ýol-ýodalary, jaýlaryň töwereklerini düşemek üçin ulanylýar. Plitkalar suw, sement, çagyl ýa-da rezin...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Skotçuň ulanylmaýan ýeri ýok bolsa gerek, onuň sebäbi hem skotç, döwrebap adamyň “kömekçisi” hökmünde mydama eliniň aşagyndaky...

Biznes

Işçi ellikleriň önümçili, az meýdança, az maýa goýum bilen amala aşyrylmagy mümkin we köp işçi güýjüni talap etmeýän önümçiliklerden biri....

Biznes

Erkek adamyň gündelik geýýän egin-eşikleriniň içinde erkek köýnegi onuň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Dogry saýlanan köýnek erkek adama özboluşly gelşik berýär....

Biznes

Arassa deriden kemer önümçiligini gurnamak erkege hem aýala başardar. Munuň üçin ýörite gurnalan giň önümçilik meýdanyny taýýarlamaga zerurçylyk ýok. Başlangyç...

Biznes

Plastiki çüýşeleriň (baklaşkalaryň) tebigatda öz-özünden dargamasy üçin 300 ýyldan 1000 ýyla çenli wagt gerek bolýar. Plastikleri ýakmaklyk bolsa daşky gurşawa...

Biznes

Penobloklar dürli ölçeglerdäki kerpiç görnüşinde we monolit plitalar görnüşinde çykarylýar. Penobeton berkligi boýunça tapawutlanýar: D400 we D500 görnüşleri berkligi iň...