Biznes

Dünýäde audio kitaplar barha meşhurlyk gazanýar. Eger siz çeper eserden başlamakçy bolsaňyz, awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmak üçin...

Biznes

Türkmen halkynyň çaýa bolan söýgüsi asyrlardan bäri dowam edip gelýär. Çaý içmeýän adam ýok bolsa gerek. Ýyl-ýyldan adamlaryň arasynda sagdyn...

Biznes

Duzly gowagyň peýdasy barada aýtsak, ol dem alyş ýollary keselli adamlar üçin örän peýdaly hasaplanýar. Ionlaşdyrylan (otrisatel bölejikleri bilen doldurylan),...

Biznes

Sykylan miwe suwlary – witaminlere we antioksidantlarda baý bolan jana şypaly tebigy önümleriň biri. Häzirki döwürde ýaşlaryň arasynda sagdyn...

Biznes

Her bir ýurt, şäher özüniň medeniýeti, aýratyn bir dizaýny bolan el işleri bilen tapawutlanýar. Häzirki döwürde, bazarlarda islän zadyňy satyn alsa bolýar, emma “El işleri” ýa-da daşary...

Biznes

Türkmenistanda tigir sürmek bilen meşgullanýanlaryň sany gün saýyn artýar. Tigiri gündelik işi üçin däl-de, wagtal-wagtal sürmekligi halaýan adamlaryň köpüsi...

Biznes

Adamlaryň ýaşaýan ýa-da işleýän her bir binasynyň içi hem-de daşy arassaçylyga mätäçdir. Diýmek, öýlerde, ofislerde, binalarda arassaçylyk hyzmatyna...

Biznes

Günümizde, Türkmenistanda günde, hepdede iň bolmanda aýda bir gezek hem bolsa, sargyt bilen öýüne taýýar nahar getirtmeýän az bolsa gerek....