Biznes

Oba hojalygynda, ýyladyşhana biznesi, edilen çykdajylary iň tiz ödeýän ugurlaryň biri hasaplanýar. Düşewüntlik​ möhleti 2 ýyla çenli, möçberi iň pes 30...

Biznes

Düýe ýüňüniň peýdaly we üýtgeşik aýratynlyklaryny, beýleki haýwanlaryň ýüňi bilen deňeşdirmek mümkin däl. Türkmenistanda esasan düýeleriň bir örküçli görnüşi bolan Arwana...

Biznes

Düýeguşlary ýetişdirmek - telekeçiler üçin ekzotiki biznesleriň biri bolmagy mümkin. Elbetde bu töwerekler üçin seýrek bolan bu guşy ýetişdirmegiň aýratyn tehnologiýasy...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Balykçylyk hojalygy - azyk senagatynyň geljegi uly bolan ugurlarynyň biridir. Balyk önümleri, ýer ýüzüniň ilatynyň ýarysyndan gowragynyň...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Öý towuklarynyň eti we ýumurtgalary özüniň özboluşly tagamy we ýokumlylygy bilen tapawutlanýar. Bu önümlere bazarda mydama islegiň ýokary bolýandygy üçin kärhana şertlerinde ýetişdirilen towuklara garanyňda has gymmat bahadan satyp bolýar.  

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Organiki dökünler haýwanlaryň dersinden ýa-da çüýrän ösümliklerden we miwelerden öndürilýär. Dökünler oba hojalygynyň we azyk senagatynyň önümlerini...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Günebakar giňden ýaýran ekinleriň biri. Günebakar yssa çydamly, suwy gowy görýän, umuman yzygiderli idegi talap etmeýän ekinlerdendir...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Bedenäni hatda öýüň içinde hem saklap bolýar (sanitar-gigiýeniki kadalardan ötri şeýle etmek maslahat berilmeýär). Kiçijik guşçylyk hojalygy...

Biznes

Süňk ýa-da etli süňk ununyň önümçiligi, düýbinden diýen ýaly galyndysyz önümçilik bolmak bilen çäklenmän, üstesine ol, adatça zyňylýan süňkleri ýa-da...

Biznes

Terje gök otlar - witaminlerden baý bolan önümdir. Bilişiňiz ýaly gündelik durmuşda otlar saçakda diri goýulýar ýa-da nahara dogralýar, kämahal...