//

Biznes

//

Maliýe

"Invoice​" näme?

"Invoice​" telekeçileriň arasynda "hasap-faktura" diýlip atlandyrylýan -  alyjy bilen satyjynyň arasyndaky geleşigi​ jikme-jik görkezýän möhür we gol bilen tassyklanan täjirçilik resminamasydyr. Harytlar ýa-da hyzmatlar satyn alnanda adatça hasap-faktura geleşigiň​ şertlerini görkezýär...