//

Biznes

//

Maliýe

Gysgaça - gadymy türkmenleriň ykdysadyýeti barada

Türkmenleriň maliýe gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymdan alyp gelýär. Türkmenleriň gadym eýýamdan uly möçberde altynlary, kümüşleri, şaý-sepleri, emläkleri we mallary bolupdyr. Türkmenlerde, şol sanda türki halklarynda-da «mal» sözi baýlyk diýen manyny...