Ç F G K M O P

Ç

ÇAGYRYLÝAN AKKREDITIW/ОТЗЫВНОЙ АККРЕДИТИВ/ REVOCABLE LETTER OF CREDIT - Akkreditiwi açmaga arza beriji tarap (müşderi) ýa-da akkreditiwi açyjy bank tarapyndan düýpgöter üýtgedilmegi ýa-da yzyna çagyrylmagy (ýatyrylmagy) mümkin bolan akkreditiw.

F

FAKTOR SÖWDA ŞERTLERI/ФАКТОРНЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ/ FACTORIAL TERMS OF TRADE - Daşarky söwda girdejilerini kesgitlemekde ulanylýan, girdejililigiň ösüş derejesine esaslanýan daşary söwda çäklerdirmeleriniň ölçegi.

FEDERAL ÄTIÝAÇLYKLAR ULGAMY (ABŞ)/ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА (США/ FEDERAL RESERVE SYSTEM (USA) - Merkezi bankyň wezipesini ýerine ýetirýan Federal ätiýaçlyklar banklarynyň bütewi ulgamy.

G

GAÝTARYP ALMA/ПРИОБРЕТЕНИЕ/ ACQUISITION - Algylaryň yzyna gaýtarylyp alynmagy.

K

KARZ IŞGÄRI/ КРЕДИТНЫЙ РАБОТНИК/ LOAN OFFICER - Karzlaşdyrmak işinde maslahat beriş hem-de seljeriş wezipelerini ýerine ýetirýän işgär. Mysal üçin, credit analyst - karz seljermeçisi, credit adviser - karz maslahatçysy, lending officer’den tapawutlydyr.

M

MALIÝE SERIŞDELERINIŇ GAÝTADAN PAÝLANMASY/ ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ/ FINANCIAL REALLOCATION - Erkin pul serişdelerini goýumlara we maliýe borçnamalarynyň beýleki görnüşlerine çekmek esasynda, şol bir wagtyň özünde çekilen serişdeleri karzlaşdyrmak, maýa goýmak maksatlaryna we goýumlaryň beýleki ugurlaryna gönükdirmek bilen gaýtadan paýlama. Bu işiň aýratynlygy has elýeterli (pul) serişdelerini goýumlaryň elýeterliligi pes bolan ugurlaryna peýdalanmak mümkinçiliginiň bolmagydyr. Gaýtadan paýlamaklyk döwlet býujetiniň üsti bilen amala aşyrylýar.

O

ORTAÇA SARP EDIŞ GYŞARMASY/ СРЕДНЕЕ УКЛОНЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME - Belli bir ýurtda, bellenilen döwrüň dowamynda we bellenilen girdeji derejesinde amala aşyrylan sarp ediş harajatlaryny şol döwürdäki girdejisiniň möçberine bolan gatnaşygy. Eger sarp edişi C bilen, girdejini Y bilen belgilesek, ortaça sarp edişe gyşarma C /Y deňdir.

P

PENSIÝA MEÝILNAMASY/ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН/ PENSION PLAN - Işgärler pensiýa çykanlarynda olary pensiýa bilen üpjün etmek üçin maýadarlar tarapyndan serişdeleri toplamagyň meýilnamasy.

PAÝNAMA ŞAHADATNAMASY/ СЕРТИФИКАТ АКЦИИ/ CERTIFICATE OF SHARES - Edara görnüşdäki tarapyň ýa-da şahsy adamyň kompaniýanyň paýnamasyna eýelik edýändigi barada resmileşdirilen şahadatnama.