ARASSA HÄZIRKI GYMMAT/ЧИСТАЯ ПРИВЕДЁННАЯ СТОИМОСТЬ/ NET PRESENT VALUE.

Puly gelejekgi döwür boýunça dörejek hümmetsizlenmäni göz öňünde tutmak bilen hasaplanylýan taslamanyň gymmaty. Taslamanyň geljekde getirjek girdejisini şu günki gymmatyndan geljekki çykdajylaryny şu günki gymmatyny aýyrmak arkaly hasaplanylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.