AÇARYNY BERIŞ TASLAMALARY /ПРОЕКТ «ПОД КЛЮЧ»/ TURNKEY PROJECTS

Amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýan "açaryny beriş" taslamalarynyň işiniň her bölegi üçin aýratyn taraplar bilen aýry-aýry şertnama baglaşylman, diňe bir tarap bilen taslamanyň , ähli işlerini doly ýerine ýetirmek barada şertnama baglaşylýar. Şunda şertnama baglaşan ýeke-täk ýerine ýetiriji özüniň gelen kararyna laýyklykda işleri bölekleýin beýleki taraplara-da tabşyryp biler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.