AZIÝANYŇ ÖSÜŞ BANKY/АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/ASIAN DEVOLOLPMENT BANK

1966-njy ýylda esaslandyrylan merkezi ederasy Filippinleriň paýtagty Manila şäherinde ýerleşýän, Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen döredilen bank. Banka 31 sany Aziýa  Ýuwaş ummany döwletleri, şeýle hem on dört sany beýleki ýer böleklerinde ýerleşýän döwletler agza bolup durýarlar. Bankyň serişdeleri sebitdäki ykdysady taýdan kynçylyk çekýan ýurtlara kömek etmek maksady bilen karz bermeklige gönükdirilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.