AÇYK KREDIT/ ОТКРЫТЫЙ КРЕДИТ/UNSECURED CREDIT

Ynamdar müşderilere hiç bir üpjünçiliksiz, diňe onuň goly esasynda berilýän karz. Karz alyjydan hiç hili girew kabul edilmeýär, emma kanuna laýyklykda, karz alyjy karzyň gaýtarylmagy üçin ähli maliýe maddy gymmatlyklary bilen jogapkärçilik çekýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.