AÇYK POZISIÝA/ ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ/ OPEN POSITION

Maýa goýumlarynyň beýleki bir taraplara degişli bolan maliýe serişdelerini (paýnamany, daşary ýurt puluny...) karz almak bilen başga maýadarlara satmak "açyk pozisiýa" diýlip atlandyrylýar. Açyk pozisiýa işiniň esasy maksady geljekde bahalaryň pese düşmegi bilen satylan maliýe serişdeleriniň yzyna alynmagyny göz öňünde tutup, baha aratapawudyndan peýda görmäge gönükdirilendir, ýagny öň satylan serişdeler soňra arzan bahadan yzyna alynýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.