BANK KANIKULY/БАНКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ/ BANK HOLIDAY

Bankyň aljyraňňylyga düşmegi, goýumlaryň köpçülikleýin yzyna alynmagy we banklaryň zynjyrlaýyn batmak howpy abanan ýagdaýynda hökümet tarapyndan borçlandyrylan banklaryň wagtlaýyn ýapylmagy. Mysal üçin, 1930-nji ýylda ABŞ-da maliýe çökgünligi başlananda banklaryň köpçülikleýin batmagynyň öňüni almak maksady bilen 7 gün möhletli bank kanikuly yglan edildi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.