BAÝDAJYK GURLUŞY/ФОРМАЦИЯ ФЛАЖКА/PENNANT FORMATION

Baýdak gurluşy bilen birmeňzeş häsiýetli, bu gurluşlar möhleti taýdan tapawutlanýan gurluş. Baýdak gurluşyndan tapawudy, baha üýtgemeleriniň görnüşi deňugurly göni çyzgylar bolman, uçlary birleşýär üçburçluk görnüşinde bolýar. Bu gurluşy emele getirýän ýagdaýda bazar bahalarynyň ösüşi biraz togtap, soňra açyk burç bilen aşak ýa-da ýokary hereket edip başlaýarlar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.