BAÝLYK SALGYDY/НАЛОГ НА БОГАТСТВО/ WEALTH TAX

Adamlaryň belli bir wagtda eýelik edýän dürli esasy we dolanyşyk (uzak we gysga ulanyşly) serişdelerine, pullaryna we beýleki baýlyklaryna salynýan göni salgyt. Emläk salgydy, motorly ulag salgydy muňa mysal bolup biler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.