BAZAR GURLUŞY/РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА/ MARKET STRUCTURE

Bazar gurluşy bazardaky satyjylaryň arasyndaky bäsleşige esaslanýan gatnaşyklary kesgitleýän aýratynlyklardan emele gelýär. Bazarda iş alyp barýan kärhanalaryň ululyk derejesi, alyjylaryň ululygy, harytlaryň görnüşleriniň köpdürlüligi, bazara çykarylýan harytlara (hyzmatlara) girizilýän çäklendirmeler bazar gurluşyny emele getirýän esasy aýratynlyklardyr.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.