BELLENEN GIRDEJI/НОМИНАЛЬНЫЙ ДОХОД/ NOMINAL INCOME

Girdejiniň pul möçberinde bellenilen mukdary. Bu duşünje girdejini satyn alyjylyk ukybyny öz içine almaýar. Girdejiniň hakyky möçberini kesgitlemek üçin onuň satyn alyjylyk güýjüne esaslanýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.