BILELIKDÄKI BERGI/СОВМЕСТНЫЙ ДОЛГ/JOINT DEBT

Algy-bergi gatnaşyklarynda birnäçe tarapyň bergini gaýtarmaga deň gatnaşmak boýunça jogapkärçiligi. Berginiň tölenmän galan bölegi boýunça bergidarlar deň derejede jogapkärçilik çekýärler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.