AKTIWLERI-PASSIWLERI DOLANDYRMA/УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ/ASSET-LIABILITY MANAGEMENT

Täjirçilik bankynyň tölege ukyplylygyny üpjün etmek, töwekgelçiiiklerini azaltmak, pul serişdelerini çekmek bilen bagly çykdajylaryň we olary ýerleşdirmekden gazanylan girdijileri esasyndaky oňyn tapawudy ýokarlandyrmak maksady bilen serişdeleri çekmek we ýerleşdirmek işini dolandyrma.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.