ALTYN WE KÜMÜŞ ŞAÝYLYKLAR ULGAMY/СИСТЕМА ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЕННЫХ МОНЕТ/BULLIONISM

Altyn we kümüş şaýy pullaryny ýurduň baýlygynyň esasy çeşmesi hasaplaýan, altyn we kümüş eksportyny gadagan edýän garaýyş we bu garaýyş esasynda ýöredilýän syýasatlar. Şeýle hem kagyz pullaryň dolanyşyga goýberilmegi üçin altyn we kümüş şaýylyklar bilen üpjün edilmelidigini öňe sürýän garaýyşlara we syýasatlara altyn kümüş şaýylyklar ulgamy diýilýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.