ARAP UMUMY BAZARY/АРАБСКИЕ ОБЩИЙ РЫНОК/ARABIС СOMMON MARKET

Arap bileleşigine girýän dowletler tarapyndan baglaşylan özara şertnama esasynda 1965-nji ýylda gurlan ykdysady birleşik. Arap umumy bazarynyň gurulmagy bilen oba hojalyk önümleriniň we çig malyň daşary söwdasyndaky çäklendirilmeleri aradan aýrylýar. Senagat önümleriniň söwdasyndaky çäklendirmeleri hem aradan aýyrmagyň üstünde işlenilýär.

 

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.