Cайт Turkmenportal предлагает вакансию Сценарист-креативщик


29.08.2020

Mazmuny

1. Ukyply - sahna gurujy Döredijilikli işgäri talap edilýär. Borçlar: Uly göwrümli däl ýazgylar ýazmak - sazlamany we anyk hereketleri we gahrymanlaryň sözlerini beýan edýär. Tekstleri, sahnalary, gepleşikleri ýazmak - kemsiz başarnykly, tolgundyryjy we başarnykly; Animasiýa wideosy üçin hekaýa setirlerini dörediň (bu hekaýa, öwrediji hekaýalar, görkezmeler ýa-da ters aýdym bolup biler) Gowy ýazgy we gahrymanlaryň hereketlerini suratlandyryp we suratlandyryp bilersiňiz; Göçürmäni döretmek - ssenariýany ösdürmek, mehanikanyň we işleriň beýany, şygarlar ýazmak, at dakmak; tendensiýa derňewi Talaplar: Döredijilik tejribesi Film düşürmek tejribesi Pikirleri dogry we gysga beýan etmek we tomaşaçylara maglumat bermek ukyby Bellenen möhletleri ýerine ýetirmek, meseleleriň ýerine ýetiriliş tizligi Kompýuter we internedi ynamly ulanyjy derejesinde bilmek Mazmuny önümçiligi dolandyrmak Journalistleri dolandyrmak, gözden geçiriji, prodýuser (wideo, ses) Türkmen, rus we ýazuw dillerini bilmek Esasy iňlis dili goşmaça bolar Şertler: 3000 manatdan aýlyk + töleg töleg ulgamy Amatly ofis Hünäriňizde mugt okuw Daşary ýurt iş saparlary iş berijiniň hasabyna mümkindir Zähmet hakyny wagtynda tölemek Hünär derejesini ýokarlandyrmak we tejribe alyşmak Özüňizi dolandyryp bilýän amatly (çeýe) iş tertibi Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda hasaba alynmak

Habarlaşmak

vacancy@turkmenportal.com

Ýene-de

Programmist
Buhgalter