Çözgütler

2020-nji​ ýylda pandemiýa sebäpli dünýäniň birnäçe ýurtlarynda howa we beýleki ulag gatnawlaryna çäklendirmeler girizildi. Şunuň bilen baglylykda aragatnaşyk ulgamlarynyň üsti...

Bazar

Daşary ýurt söwda tejribesinde, dükanyň içinde satylýan ähli harytlara bir baha goýulan söwda nokatlaryna köp duş gelse bolýar. Mysal, dükanda...

Bazar

Bu waka Magtymguly Pyragynyň, Ýat bolar goşgusyndaky; “Döwletliler eşek münse, at bolar” setirlerini ýada salýar, seredäýmäge kompýuteriň klawiaturasynda ýazylan ýönekeý...

Innowasiýa

Ilkinji gezek italýan ykdysatçysy Wilfredo Pareto tarapyndan öňe sürlen 80/20 ýörelgesiniň aýdyň mysallary esasan hem biznesde we marketingde köp gabat...

Innowasiýa

Durmuşda, işde we biznesde uly üstünliklere ýetmek üçin köp zähmet çekmek gerek. Emma adamlaryň köpüsiniň mümkinçilikleri (saglyk, wagt, bilim, zehin,...

Innowasiýa

Strategiki taýdan kesgitleýji pursat – bu kompaniýanyň ýa-da adamyň durmuşynda başyndan geçirýän bir pursadydyr. Bu pursatdan geçen kompaniýanyň ýa-da şahsyň...

Çözgütler

“Hobby​” sözüni türkmençe “peýdaly güýmenje” diýip terjime edip bolar. Hobbi - adamlaryň boş wagtlaryny lezzet almak üçin öz söýýän işine...

Bazar

Häzirki wagtda 90 ýaşlylygyna garamazdan, "Coca- Cola" kompaniýasynyň 9% paýynyň eýesi Warren​ Baffett​ henizem täsin bolan maýa goýum ukybyna eýedir....

Bazar

Tejribesi bolan biznes tälimçileriň aýtmagyna görä, geljekde öz işiňizi açmak üçin meýilleşdirýän ideýaňyz ýa-da başga etmekçi bolýan işiňiz bar bolup...

Çözgütler

Ýaşlygynda sportda ussatlyga ýeten adamlaryň, soňlugy bilen işde we telekeçilikde hem ýokary derejelere ýetýän halatlaryna köp duş gelse bolar. Ýa-da...