Çözgütler

Käbir filmler köp wagtymyzy alýar we üýtgeşik bir peýda bermeýär, emma käbirlerine bolsa tomaşa edip sapak alyp bolýar. Ýokary baha...

Çözgütler

"Amazon​", "Google​" ýa-da "Apple​" ýaly kompaniýalaryň we olaryň döredijileriniň üstünlik wakalary barada köp kitaplaryň we terjimehallaryň ýazylandygyna garamazdan, şuňa meňzeş...

Çözgütler

Biznes äleminde öz işlerini üstünlikli açyp, beýik derejelere ýetmegi başaran meşhur telekeçileriň köpüsinde kitap okamak, has dogrusy köp kitap okamak...

Çözgütler

Soňky ýyllarda biznes tälimçilik aýratyn uly bir pudaga öwrülip barýar. Ir döwürler biznes tälimçilere üns berilmedik bolsa, indi olara zerurlyk...

Çözgütler

Biznes diýmek – adamlaryň islegini kanagatlandyryp peýda gazanmak, olara hyzmat etmek diýmekdir. Has dogrusy bir zatlar öndürmek ýa-da iş, hyzmat,...

Çözgütler

Geçen asyrda älem giňişligini özleşdirmek bilen dürli ýurtlaryň hökümet edaralary meşgullanan bolsa indi bu ugurda hususyýetçiler hem has işjeň gatnaşyp...

Çözgütler

Biznes we dolandyryş bilimleri özleşdirmek üçin ulanylýan usullaryň biri hem biznes oýunlarydyr. Bu oýunlar geçen asyrda oýlanyp tapylýar we dünýäniň...

Çözgütler

2020-nji​ ýylda pandemiýa sebäpli dünýäniň birnäçe ýurtlarynda howa we beýleki ulag gatnawlaryna çäklendirmeler girizildi. Şunuň bilen baglylykda aragatnaşyk ulgamlarynyň üsti...

Bazar

Daşary ýurt söwda tejribesinde, dükanyň içinde satylýan ähli harytlara bir baha goýulan söwda nokatlaryna köp duş gelse bolýar. Mysal, dükanda...

Bazar

Bu waka Magtymguly Pyragynyň, Ýat bolar goşgusyndaky; “Döwletliler eşek münse, at bolar” setirlerini ýada salýar, seredäýmäge kompýuteriň klawiaturasynda ýazylan ýönekeý...