Bazar

Tejribesi bolan biznes tälimçileriň aýtmagyna görä, geljekde öz işiňizi açmak üçin meýilleşdirýän ideýaňyz ýa-da başga etmekçi bolýan işiňiz bar bolup...

Bazar

Kiçi göwrümli biznesde kiçi töwekgelçilikler bilen, uly göwrümli biznesde bolsa uly töwekgelçilikler bilen duçar bolýarys. Töwekgelçilik bilen duçar bolmaklyk, işleriň...

Bazar

Mahabat Türkmenistanda ykdysady prosesleriň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Onuň sebäbi hem bazardaky harytlaryň we hyzmatlaryň esasy "hereketlendirijisi" reklama hasaplanýar. Mahabat -...

Bazar

Häzirki döwürde adamlaryň öýlerinde ýa-da ofislerinde​ köp mukdarda dürli tehniki enjamlar bolýar, olar wagtyň geçmegi bilen yzygiderli döwülýär we bejergä bolan...

Bazar

Dünýäde bolşy ýaly, Türkmenistanda hem maglumat tehnologiýalarynyň ösmegi bilen kompýuterler her bir adamyň diýen ýaly gündelik durmuşynda ulanýan esbabyna öwrüldi....

Bazar

Kärhanalar we telekeçiler öz esasy işini ýöretmek üçin goşmaça ýene-de birnäçe artykmaç iş alyp barmaly bolýarlar. Esasy işi önüm çykarmak...

Bazar

Käşir dünýädäki ykdysady taýdan iň möhüm bolan on sany ekinleriň hataryna girýär. 1997-nji ýyla çenli iň köp käşir ösdürýän Ýewropa...

Bazar

Her bir amala aşyrylýan iş göwrümi we görnüşi bilen bir-birinden tapawutly bolany üçin, biznes planyň anyk we kesgitli bir görnüşi...

Bazar

Badamjanyň watany Gündogar Aziýa - Hindistan we Birma​ hasaplanýar. Bu gök önüm bütin dünýäde gowy görülip we dürli ýurtlaryň aşhanasynda...

Bazar

Ýeralma çörekden soň iň köp sarp edilen iýmitleriň hataryna girýär. Naharlaryň hemmesine diýen ýaly goşulýar. Ýeralmanyň watany Günorta Amerika. Ol...