Innowasiýa

Ýolbelet - ildeşlerimiziň içinde ylym-bilim, tehnologiýa, IT, daşary-ýurt dillerini öwretmek we öwrenmek isleýän adamlary duşuşdyrmak maksady bilen türkmen programmistleriň döreden...

Innowasiýa

Adamyň durmuşy bir ýerde durmaýar, elmydama çözülmegi wajyp bolan täze soraglar bilen gabatlaşýar. Şonuň ýaly-da wagtyń geçmegi bilen durmuşda hem...

Innowasiýa

Dünýä tejribesinde telekeçilik işinde üstünlige ýetmek üçin SMART diýlip atlandyrylýan usul ulanylýar. Ony birinji gezek motiwasiýa boýunça hünärmen P.J. Meýer...

Innowasiýa

Kiber jenaýatçylaryň biznese aralaşmak üçin ulanyp biljek dürli görnüşli hüjümleri bolýar. Hat-da bu makalany okaýan wagtyňyz, dünýä torunda millionlarça hüjümler...

Innowasiýa

"Alty sany el gysma" baradaky çaklamany ilkinji bolup sosial psiholog alym, Stenli​ Milgrem​ öňe sürýär. Geçirilen köp sanly synaglaryň netijesinde...

Innowasiýa

Türkmenistanda hususy telekeçiligiň ösmegi bilen, telekeçileriň daşary ýurt bazarlaryna ýerli önümlerini hödürlemeklik we olary özleşdirmek islegi artýar. Önümleri​ daşary ýurt...

Innowasiýa

Dünýä ýüzünde, ýylda gök önümiň millionlarça tonna galyndylary artýar. Galyndylary zaýalaman ulanyp bolýar. Şu nukdaý nazardan, dünýäniň käbir laboratoriýalarynyň bilermenlerinde, galyndylardan gurluşyk...

Innowasiýa

Häzirki wagtda, Türkmenistanda iş ýerlerinde internet bolmaýan ofis işgärleri ýok bolsa gerek. Her dürli ugurlarda işleýän işgärler üçin, belki olaryň...

Innowasiýa

Startap iňlisçede “startup”, başlamak täze açylýan biznes proýektler üçin ulanylýan adalga. Startaplar - taýýar bir biznes ideýa bolup, olary ösdürmek...

Innowasiýa

Dünýäde ekologiýa taýdan arassa iýmitlere bolan talaplaryň artmagy, iýmit öndürijilerini bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, dürli usullary barlap görmeli bolýar. Fransiýaly...