Üstünlik

1869-njy ýylda inžener Emil Şkoda Çehiýanyň Plezen şäherinde kiçi göwrümli tehniki zawodyny satyn alýar. Az wagtdan soň zawod döwrebap guýma we metaly işleýän kärhana öwrülýär, senagat desgalary üçin öndürilen zawodyň metal önümleri, Awstriýa-Wengriýanyň...

Üstünlik

Ýylyň dowamynda dünýä bazarlarynyň maliýe görkezijileri erbet bolmady, kriptowalýutalar, şol sanda bitkoin hem ösüşe eýe boldy ondan başgada aksiýalaryň bahasy...

Üstünlik

Biznes - hemişe töwekgelçilikli bolýar. Köplenç täze işe başlaýan telekeçä batmagyna sebäp bolup biljek töwekgelçilikleri öňünden görmek kyn bolýar. Mundan...

Üstünlik

80 ýaşlaryndan geçen matematik Jim Simons, häzirki wagtda hedj fond (iňl.Hadge fund) ýagny maýa goýum gaznasynyň işini iň üstünlikli alyp barýan ýolbaşçylaryň biri hasaplanýar. “Forbes”...

Üstünlik

Zähmet hakyna işleýän işgärleriň köp bölegi öz işini açmak hakda pikir edýärler, ýöne olaryň diňe 20% hakykatdanam öz işini açýarlar....

Üstünlik

Käbir filmler köp wagtymyzy alýar we üýtgeşik bir peýda bermeýär, emma käbirlerine bolsa tomaşa edip sapak alyp bolýar. Ýokary baha...

Üstünlik

"Amazon​", "Google​" ýa-da "Apple​" ýaly kompaniýalaryň we olaryň döredijileriniň üstünlik wakalary barada köp kitaplaryň we terjimehallaryň ýazylandygyna garamazdan, şuňa meňzeş...

Üstünlik

Biznes äleminde öz işlerini üstünlikli açyp, beýik derejelere ýetmegi başaran meşhur telekeçileriň köpüsinde kitap okamak, has dogrusy köp kitap okamak...

Üstünlik

Soňky ýyllarda biznes tälimçilik aýratyn uly bir pudaga öwrülip barýar. Ir döwürler biznes tälimçilere üns berilmedik bolsa, indi olara zerurlyk...

Üstünlik

Biznes diýmek – adamlaryň islegini kanagatlandyryp peýda gazanmak, olara hyzmat etmek diýmekdir. Has dogrusy bir zatlar öndürmek ýa-da iş, hyzmat,...