Güýmenjesiniň hasabyna millioner bolmagy başaranlar


Photo by Glazyrin

“Hobby​” sözüni türkmençe “peýdaly güýmenje” diýip terjime edip bolar. Hobbi - adamlaryň boş wagtlaryny lezzet almak üçin öz söýýän işine sarp etmegini aňladýar​. Ol bir gowy görýän tagamyňy bişirmek, tagtadan ýonup bir zatlar​ ýasamak ýa-da tikinçilik etmek, programmirlemek​ we ş​.m​. pişeler bilen meşgullanmak bolup biler. Adam edýän işinden lezzet alýan bolsa oňa öz yhlasyny siňdirýär, bu bolsa önümiň hiline oňaýly täsir edýär. Gowy görýän hobbiňe​ peýda almak maksady bilen seretseň, ony biznese öwürmek mümkinçiligi döreýär. Mysal, güýmenjesini biznese öwren işewürleriň sany gaty köp:

Forbesiň​ sanawynda iň baý adamlaryň onlugyna girýän Jef​ Bezos​, kitap okamagy gaty gowy görýärdi, netijede ol kitap söwdasyndan başlady we soňlugy bilen dünýäniň iň uly korporasiýalaryň biriniň düýbüni tutdy.

20-nji asyryň başlaryna Wilýam​ Harli​ we Artur Dewidson​ öz garažlarynda​ motorly welosiped ýasadylar, olaryň bu güýmenjesi ilki ilkiler şowly bolmasa-da soňlugy bilen olaryň motosiklleri​ uly islegden peýdalanyp başlady we netijede gymmat bahaly motosiklleri​ öndürýän “Harli​ Dewidson​” brendi döredi.

Elliot​ Hendler​ we Garold Metson​ 1940-njy ýyllarda öz garažlarynda​ suratlara geýdirilýän çarçuwa ýasamak bilen meşgul bolýardylar, günlerde bir gün​ kärdeşler önümçiligiň galyndylaryndan oýunjakdan öýjagazlar ýasaýarlar we bu önümlere islegiň uludygyna​ göz ýetirýärler, iki kärdeş tarapyndan esaslandyrylan kompaniýa soňlugy bilen dünýä belli “Barbie​” gurjaklaryny öndürmäge başlaýar.

Hobbiňi​ biznese öwürmek üçin, ilki bilen önümiňizi ýa-da edip bilýän hyzmatyňyzy köpçülige ýetirmeli. Hemmämiziň bilşimiz ýaly bu gün internet, önümi we hyzmaty köpçülige ýetirmegi has hem aňsatlaşdyrdy. Önümi alyjylara tanyşdyrmaklygy özbaşdak ýa-da başga-da mahabat usullary bilen amala aşyryp bolýar. Eger önüm alyjylaryň göwnünden tursa we oňa isleg köpelip başlasa onda önümçiligi giňeltmek bilen baglanyşykly işler geçiriler, başgaça aýdanymyzda hobbini​ biznese öwürmäge başlamaly.