“Türkmenstandartlary” ölçeg enjamlary satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär


«Türk­mens­tan­dart­la­ry» baş döw­let gul­lu­gy ga­ra­ma­gyn­da­ky eda­ra­la­ra aşak­da­ky lot­da gör­ke­zi­len nus­ga­lyk sy­nag öl­çeg en­jamlary sa­tyn al­mak üçin bäs­le­şik yg­lan ed­ýär.

Lot — Durmuş şertlerinde ulanylýan gaz hasaplaýjylary barlaýan nusgalyk synag ölçeg enjamlary.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 14-nji apreline çenli.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler bukjada berilmeli. Bukjada synag ölçeg enjamlaryny satyn almak boýunça işleriň we şol işleri ýerine ýetirmek üçin zerur bolan hyzmatlaryň maliýeleşdirilmegini milli manatda göz öňünde tutmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 95-73-49; 95-73-48, 95-73-47.

Salgy: Aşgabat, Oguzhan köçesi, 201.

Çeşme: metbugat.gov.tm