«Aşgabat gazna biržasy» «Senagat» bankynyň paýnamalaryny ýerleýär


«Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde bäsleşikli söwda arkaly «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň paýnamalarynyň ýerleniljekdigi barada habar berýär. Goşmaça maglumat almak üçin gymmatly kagyzlar bazarynyň hünärli gatnaşyjylaryna (dellallara) we «Aşgabat gazna biržasyna» ýüz tutup bilersiňiz:

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri:

Türk­me­nis­ta­nyň «Halk­bank» paý­dar­lar tä­jir­çi­lik ban­ky: 44-49-25.

Türk­me­nis­ta­nyň «Türk­men­ba­şy» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky: 44-70-72.

«Aş­ga­bat gaz­na bir­ža­sy» ýa­pyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti: 95-52-30.