“Türkmenaragatnaşyk” halkara bäsleşigi yglan edýär


"Türkmenaragatnaşyk" agentligi lotlar boýunça halkara tender yglan edýär

Lot 1 - Aşgabat şäheriniň teleýaýlym we radio geçiriji bölüminiň gysyş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak üçin enjamlar bilen üpjün etmek

Lot 2 - Bar bolan “Orbita” stansiýasyny döwrebaplaşdyrmak we artykmaçlygy üçin enjamlar bilen üpjün etmek

Gyzyklanma bildirýän taraplar “Türkmenaragatnaşyk” agentlige ýüz tutyp bilersiňiz:

  • Yzyna gaýtarmasyzlyk şerti bilen bäsleşige gatnaşmak üçin bir Lotuň bahasy 200 (iki ýüz) amerikan dollary möçberde ýa-da şu barabarlykda manat görnüşinde (GBS-i hasaba almak bilen) töleg tölemek üçin hasap belgisini almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler 25.06.2021-nji senesine çenli kabul edilýär.

Bäsleşik tekliplerini görkezilen salga eltmeli, resminamalara hasap belgisine pul serişdeleri geçirilenden soňra serediler.

Tender tekliplerini iki sany möhürlenen bukjada tabşyrmaly. Birinji bukjada tehniki häsiýetnamalar, ikinji bukjada bolsa söwda teklibi bolmaly.

Habarlaşmak üçin:

(+99312) 44-90-99, 44-91-99

Faks:

(+99312) 44-90-57

Elektron salgy:

techdep@telecom.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 88.

Источник; metbugat.gov.tm