“Tatneft” ofis mebellerini üpjün etmek we ýygnamak boýunça tender yglan edýär


Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ofis mebellerini we arhiw şkaflaryny üpjün etmek we ýygnamak boýunça tender yglan edýär.

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tehniki tabşyryklary almaly.

Tendere gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 17.06.2021ý. senesine sagat 18.00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 222 64366

Elektron salgysy: b.halilulin@mail.ru

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylowa köçesi, 59.

Çeşme: metbugat.gov.tm