“Türkmengeologiýa” material tehniki serişdeleri satyn almak boýunça tender yglan edýär


“Türkmengeologiýa” döwlet konserni Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri bäsleşik (tender) esasynda kesgitleýän Toparyň adyndan material tehniki serişdeleri satyn almak boýunça halkara tender № 02/21 yglan edýär.

Lot №2 – Umumy, tehnologiki, buraw enjamlary.

Lot №3 – Elektrotehniki, geofiziki, barlag we ölçeg enjamlary, aragatnaşyk serişdeleri we gurluşyk materiýallar.

Tendere gatnaşmak üçin “Türkmengeologiýa” DK edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri we alyp barýan işleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • "Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda" Türkmenistanyň Kanuny, "Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri" we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly;
  • lotuň häsiýetnamasyny, degişli tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;
  • yzyna gaýtarmasyzlyk şerti bilen bäsleşige gatnaşmak üçin bir Lotuň bahasy 500 amerikan dollary möçberde ýa-da şu barabarlykda manat görnüşinde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) töleg tölemek üçin hasap belgisini almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bildiriş neşir edilen pursatyndan başlap bäsleşik üçin doly görnüşde teklip ýerleşdirilen, degişli möhür bilen kepillendirilen bukja ýokarda görkezilen salga ugradylyp, “Türkmengeologiýa” DK-iň hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soň seljerilip başlanjakdyr.

Bukjada hökmany suratda anketanyň elektron görnüşi, şertnamanyň esasy häsiýetnamasy (Word görnüşde) we tehniki-ykdysady häsiýetnama (Excel görnüşde) bolmaly.

Tendere gatnaşmak üçin teklipler 30.07.2021 senesine çenli sagat 12.00 çenli kabul edilýär.

Elektron adres: turkmengeology@online.tm

Habarlaşmak üçin telefonlar: 40-34-52, 40-34-54.

Faks: 40-34-53.

Tehniki soraglar boýunça: 40-34-66.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56.

Çeşme: metbugat.gov.tm.