“Tatneft” tender yglan edýär


Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň milli walýutasynda (manatda) ýa-da ABŞ-nyň dollarynda aşakdaky lotlar boýunça tender yglan edýär.

Lot №1 – 1 sany ykjam wagon öýi satyn almak we onda kommunikasiýalary gurnamak we birikdirmek

Lot №2 – НШ (sorujy), sorujy-gysyjy we buraw turbalary daşamak üçin tirkeg çekiji ulag hyzmatlary bilen üpjün etmek

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • önüm üçin spesifikasiýa almaly.

Tendere gatnaşmak resminamalar 09.08.2021 ý.senesi 18.00 çenli kabul edilýär.

Söwda teklipleri möhürlenen “A” we “B” bukjalarda .tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 222 6-43-66

Elektron salgysy: b.halilulin@mail.ru

Adres: Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59.

Çeşme: metbugat.gov.tm.