“Türkmengaz” DK gaz himiýa zawody gurmak boýunça halkara tender yglan edýär


“Türkmenistanyň uglewodorod serişdeleri” hakyndaky kanunyna laýyklykda önümçiligi bölmek şerti bilen “Türkmengaz” Döwlet konserni tender boýunça toparyň adyndan Daşoguz welaýatynda poliwinil asetat önümçilik gaz himiýa zawodynyň taslamasyny düzmek we ony dolulygyna gurmak boýunça halkara tender yglan edýär:

Tendere gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • "Uglewodorod serişdeleri hakynda" Türkmenistanyň Kanuny bilen tanyş bolmaly.
  • “Türkmengaz” DK Daşary ykdysady gatnaşyklar bölüminden degişli tehniki talaplary we arza tabşyrmak üçin gerekli maglumatlary hem-de şertnamanyň esasy şertlerini almaly;

Tendere gatnaşmak üçin 28.10.2021 ý.senesine çenli ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalary görkezilen salga ugratmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: (+99312) 40-32-40, 40-32-50, 40-31-22, 40 32-14

Faks: (+99312) 40-32-59

Adres: Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56.

Çeşme: metbugat.gov.tm.