"Hazar" konsorsiumy ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär


“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň çäklerinde (Gündogar Çeleken meýdançasy) önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda alyp barýan “Hazar” konsorsiumy aşakdaky arza esasynda tender yglan edýär:

Arza № 73 25.08.2021- Merkezi hereketlendiriji sorujylar üçin ätiýaçlyk şaýlary (7 pozisiýa).

Tendere gatnaşmak üçin 05.10.2021 ý.senesi (ýerli wagt bilen 18.00 çenli) aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

  • Dalaşgäriň marketing soraşmasyna gatnaşmak üçin ýazan arzasyny (kontakt maglumatlary we elektron poçtanyň salgylaryny görkezip, ygtyýarlandyrylan wekiliň goly we kompaniýanyň möhüri bilen tassyklanan erkin görnüşde) taýýarlamaly we görkezilen salga ibermeli;
  • Türkmenistanyň telekeçileri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginde hasaba alnan bolmaly we şahadatnamanyň göçürmesi görkezilmeli.

Giňişleýin maglumatlar, arzanyň mazmuny bilen tanyşmak hem-de arzalary almak şu salgylar boýunça amala aşyrylýar:

1. 745100, Türkmenistan, ş.Balkanabat, Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 216-njy kwartal, “Hazar” konsorsiumyň edarasy.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 62 59-22-31, +993 61 76-54-88.

2. 109147, RF, Moskwa, Marksistaýa köçesi, 14/16-njy jaý, 1-nji bina, «Mitro International Limited» Kompaniýasynyň Moskwadaky wekilligi.

Habarlaşmak üçin telefon: +7 495 788 55 60

Faks: + 7 495 748 32 31

Elektron salgysy: mitro13@mitromos.com; sergey.radko@mitromos.com; marketing@mitromos.com

Adres: Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

Çeşme: metbugat.gov.tm.