Bilim ministrligi damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça tender yglan edýär


Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmenatlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny suwarmak üçin damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça potratçyny saýlap almak maksady bilen bäsleşik yglan edýär

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tassyklanylan tehniki tabşyrygy almak üçin Bilim ministrligine ýüz tutup bilerler.

Bäsleşik teklipleri 2021-nji ýylyň 10-njy dekabryna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-86-04, 44-86-05.

Adres: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.

Çeşme: metbugat.gov.tm.