Simsiz tehnologiýalaryň peýdasy - bulaşyp ýatýan simler geçmişde galdy


Simsiz tehnologiýa- adyndan belli bolşy ýaly, kabel ýa-da sim geçirijileri ulanmazdan aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa.

Tehnologiýanyň ösmegi hem-de müşderileriň dünýä garaýşlarynyň üýtgemegi sebäpli, kompaniýalar, öz biznes proseslerini düýpgöter özgertmeli boldular. Olar işini tizleşdirmek hem-de ýeňilletmek üçin özlerini amatly we ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrdylar. Şol sanda hem simsiz tehnologiýalar bu işiň möhüm bir bölegine öwrüldi. Bu tehnologiýalar kompaniýalara satuw ýollaryny giňeltmäge we artykmaç girdeji gazanmaga mümkinçilikler berdi.

Maglumatlary tiz peýdalanmak

Edara-kärhanalaryň iň möhüm bir meselesi - bu işgärleriň önümçilik bilen bagly maglumatlary islendik wagty, islendik ýerden ulanmaga mümkinçiligi bolmagy olar; ammardaky galyndy harytlaryň möçberi, bank hasabyndaky pul serişdeleri, algydarlaryň we bergidarlaryň sanawy bolup bilerler. Kabelsiz ýagny iňlisçeden WLAN (Wireless Local Area Network) bilen enjamlaşdyrylan kärhanalarda işgärler, edara binanyň giňişliginde, islän ýerinden gerekli maglumatdan peýdalanyp bilýärler. Öz arasynda gerekli maglumatlary arkaýyn paýlaşýarlar.

Gyssagly jogap bermek

Simsiz torlaryň artykmaç bir zady, kärhanalarda maglumatyň alyş-beriş hereketini tizleşdirýär. Alyjylara gije-gündiz harytlardan ýa-da hyzmatlardan peýdalanmaga hem-de tanyşmaga, Işgäriň nirdedigine, haýsy wagtdadygyna garamazdan müşderiniň islendik soraglaryna ýyldyrym tizliginde jogap bermäge mümkinçilik berýär.

Müşderiler üçin mugt WiFi

Indi adamlaryň aglaba bölegi, hususanda ýaşlar tehnologiýany ulanmakda ökdelediler. Internet ulanyjylar boş wagt tapsalar tora birikmek bilen bolýarlar. Şonuň üçin, iş ýerleriňize gelýän müşderilere mugt WiFi hödürlemek, alyjylary köpeltmekde köp mümkinçilikler berýär.

Mugt WiFi hödürlenýän telekeçiler müşderileriň olaryň kärhanalarynda has köp wagt sarp edýändiklerini aýdýarlar. Mugt WiFi hödürleýän kafe-restoranlar, alyjylary köpeltmekde üstünlik gazanandyklaryny habar berýärler. Başga-da mugt WiFi mahabat çärelerini hem geçirmäge mümkinçilik döredýär.

Iş şertleri döreýär

Simsiz tehnologiýa, telekeçilere işini ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Ofisde çaşyp ýatan simler, torlar we uzyn elektrik kabelleri ýok bolýar. Işgärleri aňsatlyk bilen dolandyryp bolýar. Edara binanyň içini üýtgedip gurmak, çalyşmak ýa-da giňeltmek aňsatlaşýar. Mundan başga-da, kabel we sim çalyşmak ýa-da olary gurnamak ýaly çykdajylar aradan aýrylýar.

Netijede aýdanymyzda, simsiz tehnologiýalar, biznes prosesleri has ýönekeýleşdirýär we öndürijiligi ýokarlandyrýar. Bilşimiz ýaly “Tehnologiýalar bir ýerde durmaýar”, diýmek işiňizi kämilleşdirjek bolsaňyz hemişe innowasiýa gözleginde bolmaly.