Türkmenstandartlary kadalaşdyryjy resminamalary, düzgünnamalary, gollanmalary hödürleýär.


«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Türkmen standartlar maglumat merkezi önümçilikde önümiň hilini we howpsuzlyk häsiýetlerini ýokarlandyrmak, ilata we daşky gurşawa zyýanly täsiriniň howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de ýerine ýetirilýän hyzmatlara, işlere degişli düzgünleri, talaplary, umumy ýörelgeleri, häsiýetnamalary özünde jemleýän kadalaşdyryjy resminamalar bilen üpjünçiligi amala aşyrmak maksady bilen, döwlet standartlaryny, halkara, döwletara we daşary ýurt kadalaşdyryjy resminamalary, düzgünleri, düzgünnamalary, gollanmalary, usulyýet görkezmeleri hem-de kadalary isleg bildirýän taraplaryň arzalary esasynda hödürleýär.

Sal­gy­myz: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Oguz han kö­çe­si­niň 201-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri­miz: 39-25-34; 95-56-29; 39-25-36.

In­ter­net sa­hy­pa­myz: www.turkmens­tan­dart­la­ry.gov.tm