Kir ýuwujy poroşoklaryň​ önümçiligi


Photo by optlist

Jemgyýetiň hal ýagdaýynyň ösmegi bilen adamlaryň komforta​ bolan islegi barha artýar, olaryň sanitariýa we gigiýena bolan garaýşy üýtgeýär. Indi sarp edijiler mata ýumşatmak üçin, tegmil aýyrmak üçin, agartmak üçin, ys bermek üçin, aýry – aýry serişdeleri goşmaça dürli balzamlary we gelleri ulanýarlar, öýlerindäki ýuwujy enjamlary üçin bolsa aýratyn garyndylary goşýarlar, bu önümlere bolan isleg yzygiderli ösmegini dowam etdirýär. Şu nukdaý nazardan Türkmenistanda ýuwujy serişdeleriniň bazarynyň ägirt uly potensialy bar diýsek ýalňyşmarys.

Kir ýuwýan poroşoklaryň​ bazary barada aýtsak olar dürli derejedäki girdejisi bolan sarp edijiler üçin niýetlenendir. Öndürijiler dürli maksatlar üçin: elde we awtomatda ýuwmak, ak, reňk, çaga eşikleri, gipoallergenliler​, kondisionerli​, menek aýyryjy ýaly birnäçe poroşok görnüşlerini hödürleýärler.

Kir ýuwujy poroşok

Kir ýuwujy poroşoklaryň​ düzümine sanawdaky elementleriň ählisi diýen ýaly girýär:

- surfaktantlar​ (sulfanol​ we ş​.m​.)

- sabyn gyryndysy

- suw ýumşadyjylary

- lipazlar​ - ýag tegmillerini eredýär

- aşgarlar - belok tegmillerini aýyryň

- enzimler​ - hapalaryň ähli görnüşlerini dargadýarlar

- antiresorbentler​ - zatlaryň gaýtadan hapalanmagynyň öňüni almak üçin hapalary suwda saklaýar

- aromatizatorlar​

- optiki we himiki agardyjylar (hlor, kislorotly​ agardyjylar we ş​.m​.) - ak matalar üçin

- defoamerler​ - awtomatiki kir ýuwýan maşynlar üçin poroşoklarda​ bolýar

- ballast duzlary.

Mundan başga-da, önümçilik prosesinde kükürt kislotasy hem ulanylýar.

Önümçilik prosesinde ähli maddalar birmeňzeş pasta​ halyna getirilýänçä garylýar, soňra ýörite forsunkalaryň​ üsti bilen sepilýär we gyzgyn howa bilen guradylýar netijede poroşok bolýar galan komponentler goşulýar we taýýar önüm gaplanýar.

Enjam ortaça sutkada​ 500 kg poroşok öndürijilik kuwwaty bolan ýörite awtomatlaşdyrylan liniýa bolýar, ol - garyşdyrmak, sepmek we guratmak ýaly doly önümçilik işini ýerine ýetirýär. Şeýle hem köp mukdarda maddalary saklamak üçin ammarlar taýýar önümi gaplaýyş enjamlary gerek bolar.

Önümçiligiň esasy tapgyrlary

Kir ýuwujy proşok​ öndürmek çylşyrymly tehnologiki prosesdir, şol sebäpli işgärleriň içinde hökman himik tehnolog bolmaly (ol her bir poroşok görnüşi üçin iň amatly kompozisiýany döredip biler), şeýle hem enjam ussasy gerek bolar. Önümçilik meýdanyň ölçegi, enjamlary ornaşdyrmak üçin, ammarlar üçin, işgärler otagy üçin, menenjer​ üçin niýetlenen 500 inedördül metrden az bolmaly däldir. Önümçilikde gowy bolan howa wentilýasiýasy​ möhüm rol oýnaýar - ýokary çyglylyk sebäpli taýýar önüm zaýalanyp bilýär, howadaky ownuk bölejikler işgärleriniň dem alyş ýollaryna girip biler.

Önümi ýerlemek

Önümleriňize potensial alyjylaryň ünsüni çekmek maksady bilen, bazarlarda ýa-da söwda merkezlerinde taýýar önümiň bir gezek ýuwmak üçin niýetlenen nusgalaryny paýlap mahabatlary gurnap bilersiňiz. Sosial ulgamlarda, messenjerlerde we internet saýtlarda mahabatlandyrma işlerini geçirip bilersiňiz.

Kir ýuwujy serişdeleriniň bazarynyň harytdan doly bolmagy we öndürijileriň arasynda bäsdeşligiň hemişe ýokarydygyna garamazdan, önümçilik prosesine paýhasly çemeleşseňiz we goşmaly ingredientleri​ tygşytlamasaňyz ýagny hiline üns​ berseňiz, bazarda öz ýeriňizi hem tapyp bilersiňiz. Eger iň ýakymly ysly mahabatlandyrylan​ poroşok, öz esasy wezipesi bolan hapa aýyrmak wezipesini ýerine ýetirmese – oňa isleg bolmaz.