Daşary ykdysady iş banky audit barlagyny geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş banky 2020-nji ýyl üçin hal­ka­ra ül­ňü­le­ri bo­ýun­ça dü­zü­len ma­li­ýe ha­sa­ba­ty­nyň hal­ka­ra au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän kärhanalary we guramalary 2021-nji ýylyň 29-njy ýanwaryna çenli öz tekliplerini Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş bankyna tabşyrmaga çagyrylýar.

Tehniki şertlerini aşakdaky adresden ýa-da tveb@online.tm e-poçta arkaly alyp bilersiňiz.

Salgymyz: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.

Çeşme: metbugat.gov.tm

'literates', // 'limit' => 3 // ]) ?>