«Türkmenbaşy» banky maliýe hasabatynyň halkara audit barlagyny geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär


Türkmenistanyň «Türk­men­ba­şy» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky 2020-nji ýyl üçin hal­ka­ra ül­ňü­le­ri bo­ýun­ça dü­zü­len ma­li­ýe ha­sa­ba­ty­nyň hal­ka­ra au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän kärhanalary we guramalary 2021-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna çenli öz tekliplerini Türk­me­nis­ta­nyň «Türk­men­ba­şy» döw­let tä­jir­çi­lik ban­kyna tabşyrmaga çagyrylýar.

Salgymyz: 2026-njy köçe, (H.Annadurdyýew) 54-nji jaý.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri­: (+993 12) 44-70-72, 44-72-28.

Çeşme: metbugat.gov.tm