Biznes

Köplenç ykdysatçylar, iri bolan meşhur kompaniýalaryň aksiýalaryny satyn almaklygy maslahat berýärler. Gymmatly kagyzlar bazarynda bu meşhur kompaniýalara iňlisçede " blue...

Biznes

«Made in Turkmenistan» ýazgysy bilen, ajaýyp dizaýnly bir gapda, türkmen garpyzyndan ýasalan toşabyň Ýewropadaky azyk dükanlarynyň tekjelerinde duranyny göz öňüne...

Biznes

Öz işini açmak isleýän adam, onuň geljekde nähili boljakdygy barada göz öňüne getirýän bolsa gerek. Bu babatynda tejribeli telekeçileriň iň...

Biznes

Önümçilik prosesiniň dowamynda paketler hili we reňki boýunça bölünýär. Soň bolsa çig maly ezmek üçin "aglomerator​" diýilýän enjama iberilýär. Netijede...

Biznes

Soňky döwürde inwestisiýa etmek üçin biotehnologiýa kompaniýalary meşhur pudaklaryň birine öwrüldi. Bu pudagyň nähili ösýändigini görmek üçin, gen üýtgetmekde ulanylýan CRISPR​/Cas9​...

Biznes

Maýa goýumyň esasy maksady eliňdäki duran puluň bahasyny artdyrjak ýa-da iň bolmanda bahasyny ýitirmejek maliýe gurallary saýlap bilmekdir. Munuň üçin gazna...

Biznes

Ertekilerde ýa-da filmlerde, adamlar baýamak üçin hazyna ýa-da hum gözleýärler. Ýöne munuň hakykat däldigine hemmämiz düşünýäris. Hakyky hazyna zähmet çekmekde,...

Biznes

Türkmenistanda oba hojalygynyň ýylsaýyn ösmegi bilen ýyladyşhana usulynda ekin ekmekligiň täze tehnologiýalary işläp taýýarlanýar. Mysal üçin, Marynyň daýhanlary ýyladyşhanada banan nahallaryny ösdürip ýetişdirmegi başardylar....

Biznes

Türkmenistanda iň meşhur we köp ýaýran miweleriň biri tut hasaplanýar. Käbir şäherleriň we obalaryň köçelerinde, mundan 100 ýyl ozal ekilen...

Biznes

“Sakla samany, geler zamany” türkmen halk nakyly. Oba hojalygynyň önümlerini, uzak möhletleýin saklamak elmydama iň esasy soraglardan biri hasaplanýar. Her...