Biznes

Gadymy döwürlerde söwda kerwenleri özleri bilen gurt alyp gidipdirler, onuň sebäbi hem gurt uzak wagtlap zaýalanman tagamyny saklapdyr. Şeýle hem...

Biznes

Halkara derejä çykmak we maýa goýum çekmek isleýän kompaniýalar köplenç öz aksiýalarynyň belli bir bölegini gazna biržalarynda satuwa çykarýarlar. Şeýlelik...

Biznes

2020-nji​ ýyl dünýäni düýpgöter üýtgeden ýylyň biri hökmünde taryha girer. Bu dörän ýagdaýa garamazdan, käbir biznes ideýalar we aktiwler üstünlik...

Biznes

Künji birnäçe müň ýyl bäri adamzada mälimdir.  Ol diňe bir iýmit ugrunda däl, eýsem lukmançylykda we kosmetologiýada, şeýle hem iýme...

Biznes

Soýa bugdaý we tüwi bilen birlikde iň köp sarp edilýän oba hojalyk ekinlerinden biridir. Bu ösümlik azyk senagatynda giňden ulanylan,...

Biznes

Haltajyklardaky çaýlar birinji we ýokary hilli gök we gara çaýyň önümçiliginiň galyndysyndan öndürilýär. Käbir seýrek ýagdaýlarda ony öndürmek üçin granula...

Biznes

Aýna - gaýtadan işläp bolýan önüm, ony doly täzeden işläp, ýenede çig mal hökmünde ulanyp täze bir önüm çykaryp bolýar....

Biznes

Asyrlar boýy diňe içgi diýlip hasaplanýan düýe süýdünden, indi süýt kokteýlleri​, doňdurmalary, çaga iýmitini hatda şampun hem öndürilip başlandy. Düýe...

Biznes

Jemgyýetiň hal ýagdaýynyň ösmegi bilen adamlaryň komforta​ bolan islegi barha artýar, olaryň sanitariýa we gigiýena bolan garaýşy üýtgeýär. Indi sarp...

Biznes

Dünýä halklarynyň aşhanalary daşary ýurtlarda giň gerimde ýaýrandyr. Olardan esasy tanalýanlary italýan, hytaý, hindi, fransuz, türk we ýene-de köp sanly...