Biznes

Soňky döwürde inwestisiýa etmek üçin biotehnologiýa kompaniýalary meşhur pudaklaryň birine öwrüldi. Bu pudagyň nähili ösýändigini görmek üçin, gen üýtgetmekde ulanylýan CRISPR​/Cas9​...

Biznes

Maýa goýumyň esasy maksady eliňdäki duran puluň bahasyny artdyrjak ýa-da iň bolmanda bahasyny ýitirmejek maliýe gurallary saýlap bilmekdir. Munuň üçin gazna...

Biznes

Ertekilerde ýa-da filmlerde, adamlar baýamak üçin hazyna ýa-da hum gözleýärler. Ýöne munuň hakykat däldigine hemmämiz düşünýäris. Hakyky hazyna zähmet çekmekde,...

Biznes

Türkmenistanda oba hojalygynyň ýylsaýyn ösmegi bilen ýyladyşhana usulynda ekin ekmekligiň täze tehnologiýalary işläp taýýarlanýar. Mysal üçin, Marynyň daýhanlary ýyladyşhanada banan nahallaryny ösdürip ýetişdirmegi başardylar....

Biznes

Türkmenistanda iň meşhur we köp ýaýran miweleriň biri tut hasaplanýar. Käbir şäherleriň we obalaryň köçelerinde, mundan 100 ýyl ozal ekilen...

Biznes

“Sakla samany, geler zamany” türkmen halk nakyly. Oba hojalygynyň önümlerini, uzak möhletleýin saklamak elmydama iň esasy soraglardan biri hasaplanýar. Her...

Biznes

​​​​​​​Internet ulgamy, onlaýn söwda, uzakdan iş alyp barmaklyk umuman sanly ykdysadyýetiň barha ösmegi IT (Infarmasion tehnologiýalar) hünärmenlere bolan talaby artdyrdy....

Biznes

Türkmenistanyň ýer, suw we toprak şertlerine iň gowy uýgunlaşan agaçlaryň biri tut agajy diýsek ýalňyşmarys. Adaty türkmen obalaryny bolsa ösüp...

Biznes

Selami Gökgöl - täsin bolan çekirtge we beýleki mör-möjekleriň önümçiligini ugrukdyran we onuň eksporty bilen meşhurlyk gazanan Türkiýeli biznesmen. Günlerde...

Biznes

Nahar sargyt etmek üçin restoran agregatory näme?  Nahar agregatory - ulanyja golaý-goltumda bar bolan naharhanalar barada maglumat berýän we nahar...