Biznes

“Sakla samany, geler zamany” türkmen halk nakyly. Oba hojalygynyň önümlerini, uzak möhletleýin saklamak elmydama iň esasy soraglardan biri hasaplanýar. Her...

Biznes

Türkmenistanyň ýer, suw we toprak şertlerine iň gowy uýgunlaşan agaçlaryň biri tut agajy diýsek ýalňyşmarys. Adaty türkmen obalaryny bolsa ösüp...

Biznes

Häzirki wagtda dünýäde emeli etiň önümçiligi barha güýçlenýär, oňa sintetiki et hem diýilýär. Mysal üçin, 2020-nji​ ýylyň dekabryndan başlap Singapur...

Biznes

Gadymy döwürlerde söwda kerwenleri özleri bilen gurt alyp gidipdirler, onuň sebäbi hem gurt uzak wagtlap zaýalanman tagamyny saklapdyr. Şeýle hem...

Biznes

Soýa bugdaý we tüwi bilen birlikde iň köp sarp edilýän oba hojalyk ekinlerinden biridir. Bu ösümlik azyk senagatynda giňden ulanylan,...

Biznes

Haltajyklardaky çaýlar birinji we ýokary hilli gök we gara çaýyň önümçiliginiň galyndysyndan öndürilýär. Käbir seýrek ýagdaýlarda ony öndürmek üçin granula...

Biznes

Asyrlar boýy diňe içgi diýlip hasaplanýan düýe süýdünden, indi süýt kokteýlleri​, doňdurmalary, çaga iýmitini hatda şampun hem öndürilip başlandy. Düýe...

Biznes

Adamyň maliýe ýagdaýyna garamazdan kartoşka ýagny, ýeralma bazarda mydama uly islegden peýdalanýar we ony ýerlemegiň möwsümi bolmaýar. Türkmenistandaky daýhanlaryň içinde...

Biznes

Türkmenistanyň klimaty, özboluşly ýagtylyga we ýylylyga eýedir. Ýylyň dowamynda ortaça 10 -20 gün aýazly howa bolup, 230 -270 gaty sowuk...

Biznes

Süýt-gatyk gadymdan bäri halaýan iýmit önümlerindendir. Peýnir önümçiligi barada gürrüň etsek, egerde tagamy mazaly bolan naýbaşy peýniri öndürip bilsek bazarda biziň...