Biznes

Gadymy döwürlerde söwda kerwenleri özleri bilen gurt alyp gidipdirler, onuň sebäbi hem gurt uzak wagtlap zaýalanman tagamyny saklapdyr. Şeýle hem...

Biznes

Soýa bugdaý we tüwi bilen birlikde iň köp sarp edilýän oba hojalyk ekinlerinden biridir. Bu ösümlik azyk senagatynda giňden ulanylan,...

Biznes

Haltajyklardaky çaýlar birinji we ýokary hilli gök we gara çaýyň önümçiliginiň galyndysyndan öndürilýär. Käbir seýrek ýagdaýlarda ony öndürmek üçin granula...

Biznes

Asyrlar boýy diňe içgi diýlip hasaplanýan düýe süýdünden, indi süýt kokteýlleri​, doňdurmalary, çaga iýmitini hatda şampun hem öndürilip başlandy. Düýe...

Biznes

Adamyň maliýe ýagdaýyna garamazdan kartoşka ýagny, ýeralma bazarda mydama uly islegden peýdalanýar we ony ýerlemegiň möwsümi bolmaýar. Türkmenistandaky daýhanlaryň içinde...

Biznes

Türkmenistanyň klimaty, özboluşly ýagtylyga we ýylylyga eýedir. Ýylyň dowamynda ortaça 10 -20 gün aýazly howa bolup, 230 -270 gaty sowuk...

Biznes

Süýt-gatyk gadymdan bäri halaýan iýmit önümlerindendir. Peýnir önümçiligi barada gürrüň etsek, egerde tagamy mazaly bolan naýbaşy peýniri öndürip bilsek bazarda biziň...

Biznes

Mesge ýagy - gündelik sarp edilýän iýmitleriň hataryna girýär, ol uly hem kiçi üçin peýdaly iýmit hasaplanýar. Umuman bazarda mesge...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Ýurdumyzda adamlaryň tiz tagamlara bolan islegleri barha artýar, sebäbi bişirmesi aňsat, tiz we elýeter,... Hödürlenýän pikir, ýarym fabrikat...

Biznes

Çörek önümleriniň önümçiligi maýa goýum talap edýän, emma adamlar tarapyndan gündelik sarp edilýän, şol bir wagta – da köp sanly...