Biznes

Ertekilerde ýa-da filmlerde, adamlar baýamak üçin hazyna ýa-da hum gözleýärler. Ýöne munuň hakykat däldigine hemmämiz düşünýäris. Hakyky hazyna zähmet çekmekde,...

Biznes

2020-nji​ ýyl dünýäni düýpgöter üýtgeden ýylyň biri hökmünde taryha girer. Bu dörän ýagdaýa garamazdan, käbir biznes ideýalar we aktiwler üstünlik...

Biznes

Aýna - gaýtadan işläp bolýan önüm, ony doly täzeden işläp, ýenede çig mal hökmünde ulanyp täze bir önüm çykaryp bolýar....

Biznes

Jemgyýetiň hal ýagdaýynyň ösmegi bilen adamlaryň komforta​ bolan islegi barha artýar, olaryň sanitariýa we gigiýena bolan garaýşy üýtgeýär. Indi sarp...

Biznes

Efir ýaglary gymmatly önüm hasaplanýar, müňýyllyklaryň dowamynda lukmançylykda, kosmetologiýada we parfýumeriýada giňden ulanylyp gelinýär. Türkmenistanda efir ýaglaryny öndürmeklik üçin ulanylýan...

Biznes

Ýagyş ýagan wagty ýanymyz bilen uly saýawany alyp çykanyňdan, üstübaşymyzy​ suwdan gorajak we jübä sygýan ýapynja bolsa kem bolmazdy. Bir...

Biznes

Türkmenistanda soňky on ýyllykda awtoulaglaryň sany artdy. Bir awtoulagyň pokryşkalary ortaça 5 ýyldan könelýär we çalyşmaklyk zerur bolýar. Ýönekeý hasap...

Biznes

Döwrebap dünýäde hajathana kagyzy ilkinji zerurlyklaryň biri hasaplanýar we bazarda mydama uly islegden peýdalanýar. 2020-nji ýylda hajathana dünýäde iň köp...

Biznes

Hemmämiziň bilşimiz ýaly trotuar plitkalary - köçeleri, geçelgeleri, ýol-ýodalary, jaýlaryň töwereklerini düşemek üçin ulanylýar. Plitkalar suw, sement, çagyl ýa-da rezin...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Skotçuň ulanylmaýan ýeri ýok bolsa gerek, onuň sebäbi hem skotç, döwrebap adamyň “kömekçisi” hökmünde mydama eliniň aşagyndaky...