Biznes

Türkmenistanda oba hojalygynyň ýylsaýyn ösmegi bilen ýyladyşhana usulynda ekin ekmekligiň täze tehnologiýalary işläp taýýarlanýar. Mysal üçin, Marynyň daýhanlary ýyladyşhanada banan nahallaryny ösdürip ýetişdirmegi başardylar....

Biznes

Türkmenistanda iň meşhur we köp ýaýran miweleriň biri tut hasaplanýar. Käbir şäherleriň we obalaryň köçelerinde, mundan 100 ýyl ozal ekilen...

Biznes

Selami Gökgöl - täsin bolan çekirtge we beýleki mör-möjekleriň önümçiligini ugrukdyran we onuň eksporty bilen meşhurlyk gazanan Türkiýeli biznesmen. Günlerde...

Biznes

Künji birnäçe müň ýyl bäri adamzada mälimdir.  Ol diňe bir iýmit ugrunda däl, eýsem lukmançylykda we kosmetologiýada, şeýle hem iýme...

Biznes

Oba hojalygynda, ýyladyşhana biznesi, edilen çykdajylary iň tiz ödeýän ugurlaryň biri hasaplanýar. Düşewüntlik​ möhleti 2 ýyla çenli, möçberi iň pes 30...

Biznes

Düýe ýüňüniň peýdaly we üýtgeşik aýratynlyklaryny, beýleki haýwanlaryň ýüňi bilen deňeşdirmek mümkin däl. Türkmenistanda esasan düýeleriň bir örküçli görnüşi bolan Arwana...

Biznes

Düýeguş ýa-da başgaça aýdanymyzda straus ýetişdirmek - telekeçiler üçin ekzotiki biznesleriň biri bolmagy mümkin. Elbetde bu töwerekler üçin seýrek bolan bu...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Balykçylyk hojalygy - azyk senagatynyň geljegi uly bolan ugurlarynyň biridir. Balyk önümleri, ýer ýüzüniň ilatynyň ýarysyndan gowragynyň...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Öý towuklarynyň eti we ýumurtgalary özüniň özboluşly tagamy we ýokumlylygy bilen tapawutlanýar. Bu önümlere bazarda mydama islegiň ýokary bolýandygy üçin kärhana şertlerinde ýetişdirilen towuklara garanyňda has gymmat bahadan satyp bolýar.  

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Organiki dökünler haýwanlaryň dersinden ýa-da çüýrän ösümliklerden we miwelerden öndürilýär. Dökünler oba hojalygynyň we azyk senagatynyň önümlerini...