Maliýe

Türkmenleriň maliýe gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymdan alyp gelýär. Türkmenleriň gadym eýýamdan uly möçberde altynlary, kümüşleri, şaý-sepleri, emläkleri we mallary bolupdyr....

Maliýe

Nawinder​ Sarao​ - gazna biržasynyň taryhynda at goýan londonly treýder (birža söwdegäri)​. Onuň Asperger​ keseli (autizmiň​ bir görnüşi), oňa matematika...

Maliýe

Maliýe netije diýmek - islendik kabul edilýän karar esasynda döreýän maliýe ýagdaýy aňladýar. Kabul edilen kararyň netijesi gowy ýa-da erbet...

Maliýe

Dünýä tejribesinde biznesini has hem giňeltmek isleýän maýadarlar ýa-da uly we abraýly kompaniýalarda dolandyryjy wezipelerde zähmet çekmek isleýän adamlar MBA...

Maliýe

Elinde maýasy bolan adamlaryň içinde öz işini açmak isleýänler az bolýar. Emma şolar ýaly ýagdaýda adamlaryň köpüsi jaý satyn alanyny...

Maliýe

Maşgala ykdysady taýdan iň bir möhüm birleşigiň biri hasaplanýar. Adam belli bir ýaşa ýetip, durmuş guranyndan başlap garrylyk ýaşyna ýetýänçä ol...

Maliýe

Bangladeşli ykdysatçy Muhammet Ýunus 1976 ýylda Bangladeşiň garyp obalarynyň birinde mikrokarz bilen meşgullanyp başlaýar, onuň ýaşaýjylaryndan hiç hili girew we...

Maliýe

Aksiýalar ýa-da gymmatly kagyzlar - paýa gatnaşmaklyk guralynyň bir görnüşidir. Aksiýanyň eýesi bolmak bilen, siz kompaniýanyň bir bölegine...

Maliýe

Döwrebap adamyň gündelik durmuşynda ykdysadyýet bilen bagly telewideniýede, radioda, internetde başga-da KHBS​ okaýan ýa-da eşidýän köp dürli soraglary bolýar, käbir ykdysady...

Maliýe

Öz işi bolan telekeçileriň köpüsi buhgalteriýa soraglarynyň içine girmek meselesine göwünsizlik bilen seredýärler. Köplenç onuň sebäbini “Telekeçi mydama täze ideýalaryň...