Maliýe

Biznese başlamak üçin ilki bilen işiň görnüşlerini kesgitlemeli we onuň guramaçylyk-hukuk görnüşini saýlamaly. Eger-de siz firma ýa-da kompaniýa görnüşinde, ýagny...

Maliýe

Döwrebap dünýäde iri möçberli telekeçilik işini alyp baranyňda, satyn alynýan ýa-da satylýan harytlar we hyzmatlar üçin hasaplaşyklary diňe nagt pulda...

Maliýe

“Gämä näme at daksaňyz ol şonuň ýaly hem ýüzer” diýilşi ýaly biznes açmazdan öň oňa nähili at dakyljagy barada pikirlenmek...

Maliýe

Köplenç zähmet hakyny alanymyzda, duş gelip tanyş bolýan salgydyň görnüşlerinden biri hem, bu girdeji salgydydyr, bu salgyt barada “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň...

Maliýe

Ykdysadyýetçileriň arasynda güýmenje hökmünde ulanylýan görkezijileriň biri hem “Big mak” görkezijisidir. Bu görkezijä laýyklykda dürli ýurtlardaky “Makdonalds” tiz tagam restoranlarynyň...

Maliýe

Şweýsariýanyň banklary dünýäniň iň möhüm maliýe guramalary hasaplanýar. Banklaryň birinji derejeli abraýyny bank syryny üpjün etmegi we iň ýokary hyzmat...

Maliýe

“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň bitewi kanunynyň 95-nji maddasyna laýyklykda, goşulan baha üçin salgydy (GBS) töleýjiler bolup – ýuridiki taraplar we hususy...

Maliýe

Ýer ýüzündäki käbir haýwanlaryň täjirçilik bähbidi bolýar. Şol sebäpli olaryň köpüsine bütinleý ýer ýüzünden ýok bolmak howpy abanýar. Mysal üçin,...

Maliýe

Biznes aýlaw (iňls. Business cycles) – diýlip ykdysadyýetiň ösüp ýene-de pese düşüşini öz içine alýan döwrüne aýdylýar, bazar ykdysadyýetinde hökmany...

Maliýe

"Invoice​" telekeçileriň arasynda "hasap-faktura" diýlip atlandyrylýan -  alyjy bilen satyjynyň arasyndaky geleşigi​ jikme-jik görkezýän möhür we gol bilen tassyklanan täjirçilik resminamasydyr....