Maliýe

«Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde bäsleşikli söwda arkaly «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň paýnamalarynyň ýerleniljekdigi...

Maliýe

I çärýek we mart aýy üçin salgytlar, ýygymlar we hökmany pensiýa ätiýaçlandyrma tölegi

Maliýe

Umumy kabul edilen ykdysady nazaryýete laýyklykda – ykdysadyýete täsir edýän iň esasy faktor - bu sarp edijileriň islegi hasaplanýar. Haryda...

Maliýe

Döwrebap adamlar ykdysadyýet bilen içgin tanyşmak isleýärler, onuň sebäbi ykdysadyýet olaryň durmuşynda uly orun eýeleýär. Pul-karz syýasatynyň kämilleşmegi bilen, gün-günden...

Maliýe

Belki siz bir kompaniýa bilen partnýor​ bolmagy göz öňünde tutýansyňyz​, bir kompaniýa işe girmäge höwes​ edýänsiňiz ýa-da bir kompaniýanyň aksiýasyny...

Maliýe

Türkmenleriň maliýe gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymdan alyp gelýär. Türkmenleriň gadym eýýamdan uly möçberde altynlary, kümüşleri, şaý-sepleri, emläkleri we mallary bolupdyr....

Maliýe

Nawinder​ Sarao​ - gazna biržasynyň taryhynda at goýan londonly treýder (birža söwdegäri)​. Onuň Asperger​ keseli (autizmiň​ bir görnüşi), oňa matematika...

Maliýe

Maliýe netije diýmek - islendik kabul edilýän karar esasynda döreýän maliýe ýagdaýy aňladýar. Kabul edilen kararyň netijesi gowy ýa-da erbet...

Maliýe

Dünýä tejribesinde biznesini has hem giňeltmek isleýän maýadarlar ýa-da uly we abraýly kompaniýalarda dolandyryjy wezipelerde zähmet çekmek isleýän adamlar MBA...

Maliýe

Elinde maýasy bolan adamlaryň içinde öz işini açmak isleýänler az bolýar. Emma şolar ýaly ýagdaýda adamlaryň köpüsi jaý satyn alanyny...