Maliýe

“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň bitewi kanunynyň 95-nji maddasyna laýyklykda, goşulan baha üçin salgydy (GBS) töleýjiler bolup – ýuridiki taraplar we hususy...

Maliýe

Ýer ýüzündäki käbir haýwanlaryň täjirçilik bähbidi bolýar. Şol sebäpli olaryň köpüsine bütinleý ýer ýüzünden ýok bolmak howpy abanýar. Mysal üçin,...

Maliýe

Biznes aýlaw (iňls. Business cycles) – diýlip ykdysadyýetiň ösüp ýene-de pese düşüşini öz içine alýan döwrüne aýdylýar, bazar ykdysadyýetinde hökmany...

Maliýe

"Invoice​" telekeçileriň arasynda "hasap-faktura" diýlip atlandyrylýan -  alyjy bilen satyjynyň arasyndaky geleşigi​ jikme-jik görkezýän möhür we gol bilen tassyklanan täjirçilik resminamasydyr....

Maliýe

Her bir adam näçe ýaşda bolsada maddy taýdan garaşsyz bolmagy isleýär. Ýaşyň ulaldygyça bolsa kellede “indi giçmi​?” ýa-da “wagt azalýar”...

Maliýe

«Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde bäsleşikli söwda arkaly «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň paýnamalarynyň ýerleniljekdigi...

Maliýe

Umumy kabul edilen ykdysady nazaryýete laýyklykda – ykdysadyýete täsir edýän iň esasy faktor - bu sarp edijileriň islegi hasaplanýar. Haryda...

Maliýe

Döwrebap adamlar ykdysadyýet bilen içgin tanyşmak isleýärler, onuň sebäbi ykdysadyýet olaryň durmuşynda uly orun eýeleýär. Pul-karz syýasatynyň kämilleşmegi bilen, gün-günden...

Maliýe

Belki siz bir kompaniýa bilen partnýor​ bolmagy göz öňünde tutýansyňyz​, bir kompaniýa işe girmäge höwes​ edýänsiňiz ýa-da bir kompaniýanyň aksiýasyny...

Maliýe

Türkmenleriň maliýe gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymdan alyp gelýär. Türkmenleriň gadym eýýamdan uly möçberde altynlary, kümüşleri, şaý-sepleri, emläkleri we mallary bolupdyr....