Çözgütler

Biznes diýmek – adamlaryň islegini kanagatlandyryp peýda gazanmak, olara hyzmat etmek diýmekdir. Has dogrusy bir zatlar öndürmek ýa-da iş, hyzmat,...

Çözgütler

Geçen asyrda älem giňişligini özleşdirmek bilen dürli ýurtlaryň hökümet edaralary meşgullanan bolsa indi bu ugurda hususyýetçiler hem has işjeň gatnaşyp...

Çözgütler

Biznes we dolandyryş bilimleri özleşdirmek üçin ulanylýan usullaryň biri hem biznes oýunlarydyr. Bu oýunlar geçen asyrda oýlanyp tapylýar we dünýäniň...

Çözgütler

2020-nji​ ýylda pandemiýa sebäpli dünýäniň birnäçe ýurtlarynda howa we beýleki ulag gatnawlaryna çäklendirmeler girizildi. Şunuň bilen baglylykda aragatnaşyk ulgamlarynyň üsti...

Bazar

Daşary ýurt söwda tejribesinde, dükanyň içinde satylýan ähli harytlara bir baha goýulan söwda nokatlaryna köp duş gelse bolýar. Mysal, dükanda...

Bazar

Bu waka Magtymguly Pyragynyň, Ýat bolar goşgusyndaky; “Döwletliler eşek münse, at bolar” setirlerini ýada salýar, seredäýmäge kompýuteriň klawiaturasynda ýazylan ýönekeý...

Innowasiýa

Ilkinji gezek italýan ykdysatçysy Wilfredo Pareto tarapyndan öňe sürlen 80/20 ýörelgesiniň aýdyň mysallary esasan hem biznesde we marketingde köp gabat...

Innowasiýa

Durmuşda, işde we biznesde uly üstünliklere ýetmek üçin köp zähmet çekmek gerek. Emma adamlaryň köpüsiniň mümkinçilikleri (saglyk, wagt, bilim, zehin,...

Innowasiýa

Strategiki taýdan kesgitleýji pursat – bu kompaniýanyň ýa-da adamyň durmuşynda başyndan geçirýän bir pursadydyr. Bu pursatdan geçen kompaniýanyň ýa-da şahsyň...

Çözgütler

“Hobby​” sözüni türkmençe “peýdaly güýmenje” diýip terjime edip bolar. Hobbi - adamlaryň boş wagtlaryny lezzet almak üçin öz söýýän işine...