Bazar

Häzirki wagtda 90 ýaşlylygyna garamazdan, "Coca- Cola" kompaniýasynyň 9% paýynyň eýesi Warren​ Baffett​ henizem täsin bolan maýa goýum ukybyna eýedir....

Bazar

Tejribesi bolan biznes tälimçileriň aýtmagyna görä, geljekde öz işiňizi açmak üçin meýilleşdirýän ideýaňyz ýa-da başga etmekçi bolýan işiňiz bar bolup...

Çözgütler

Ýaşlygynda sportda ussatlyga ýeten adamlaryň, soňlugy bilen işde we telekeçilikde hem ýokary derejelere ýetýän halatlaryna köp duş gelse bolar. Ýa-da...

Bazar

Kiçi göwrümli biznesde kiçi töwekgelçilikler bilen, uly göwrümli biznesde bolsa uly töwekgelçilikler bilen duçar bolýarys. Töwekgelçilik bilen duçar bolmaklyk, işleriň...

Innowasiýa

Ýolbelet - ildeşlerimiziň içinde ylym-bilim, tehnologiýa, IT, daşary-ýurt dillerini öwretmek we öwrenmek isleýän adamlary duşuşdyrmak maksady bilen türkmen programmistleriň döreden...

Innowasiýa

Adamyň durmuşy bir ýerde durmaýar, elmydama çözülmegi wajyp bolan täze soraglar bilen gabatlaşýar. Şonuň ýaly-da wagtyń geçmegi bilen durmuşda hem...

Innowasiýa

Dünýä tejribesinde telekeçilik işinde üstünlige ýetmek üçin SMART diýlip atlandyrylýan usul ulanylýar. Ony birinji gezek motiwasiýa boýunça hünärmen P.J. Meýer...

Innowasiýa

Kiber jenaýatçylaryň biznese aralaşmak üçin ulanyp biljek dürli görnüşli hüjümleri bolýar. Hat-da bu makalany okaýan wagtyňyz, dünýä torunda millionlarça hüjümler...

Bazar

Mahabat Türkmenistanda ykdysady prosesleriň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Onuň sebäbi hem bazardaky harytlaryň we hyzmatlaryň esasy "hereketlendirijisi" reklama hasaplanýar. Mahabat -...

Bazar

Häzirki döwürde adamlaryň öýlerinde ýa-da ofislerinde​ köp mukdarda dürli tehniki enjamlar bolýar, olar wagtyň geçmegi bilen yzygiderli döwülýär we bejergä bolan...